skip to Main Content

คุณลักษณะ ระดับ 4
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในสายงาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรู้และทักษะในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ สามารถวิเคราะห์การขายทรัพย์โดยการตรวจสอบทำเล เพื่อสำรวจที่ตั้ง เส้นทาง และจุดเด่นของทรัพย์ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อสำรวจสภาพเส้นทาง และข้อมูลทางกายภาพของทรัพย์ ตรวจสอบทรัพย์ เพื่อสำรวจสภาพทรัพย์ ความเหมาะสมของราคาทรัพย์ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ตลาดโดยการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย สำรวจข้อมูลราคาตลาด รวมถึงการตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อ/ขายทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าโดยการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในการซื้อ/ขายทรัพย์ วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ วิเคราะห์รายได้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและวางแผนการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้และทักษะในการทำนิติกรรม สามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขายและเอกสารประกอบทั้งหมด ตรวจสอบเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทั้งนี้ จะต้องดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณลักษณะ ระดับ 5
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงานหรือประกอบอาชีพโดยใช้เทคนิคและการจัดการค่อนข้างสูง สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปได้ มีความรู้และทักษะในการกำกับดูแลทีมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถบริหารทีมงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายการทำงาน การสรรหาคัดเลือก การสร้างแรงจูงใจ การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถบริหารค่าตอบแทนของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกำหนดผลงานให้สอดคล้องกับค่าตอบแทน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาด โดยการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการขาย และนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้า สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเสนอขายทรัพย์เพื่อคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามทำเล และราคาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ราคาโดยเปรียบเทียบกับทำเล ประเภท และศักยภาพของทรัพย์ รวมถึงการกำหนดราคาเพื่อเสนอขายทรัพย์ สามารถจัดการหาทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซื้อทรัพย์ โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ วิเคราะห์ประเภทของทรัพย์ที่ต้องการซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ตามตำแหน่งที่ตั้ง และทำเลการใช้ประโยชน์ของทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงวิเคราะห์งบประมาณและเวลาของทรัพย์ที่ต้องการซื้อ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณ ระยะเวลาในการทำสัญญา และการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณลักษณะ ระดับ 6
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงานหรือประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงเทคนิคและทฤษฎีหรือมีความซับซ้อน หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความรู้และทักษะในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถวางแผนการพัฒนาเครือข่าย โดยการวางแผนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง กำหนดวิธีการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเครือข่าย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่แนะนำคนซื้อและคนขายกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับดำเนินการ รวมถึงกำหนดข้อตกลงเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกันให้ชัดเจน มีความรู้และทักษะในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนายหน้านักลงทุนรายย่อย สามารถจัดหาทรัพย์มาปรับปรุงขาย คำนวณต้นทุนในการปรับปรุงก่อสร้างเพื่อตั้งราคาขาย รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยจากการวิเคราะห์การลงทุน การจัดหาเงินลงทุน การจัดหาที่ดิน เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อย สามารถบูรณาการการตลาดที่ซับซ้อนในการจัดการประมูลทรัพย์ จัดงานแสดงทรัพย์ และจัดงานเพื่อให้ลูกค้าเข้าชมทรัพย์ มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการขายทรัพย์ออนไลน์ สามารถวางแผนขายทรัพย์โดยใช้ช่องทางออนไลน์ กำหนดรูปแบบของแพลตฟอร์มในการขายทรัพย์ รวมถึงกำหนดงบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ สามารถจัดการทรัพย์สินที่มีความซับซ้อน ครอบคลุมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม ทรัพย์ประเภทพาณิชย์ ทรัพย์ประเภทการลงทุน และทรัพย์ประเภทที่ดินเพื่อการลงทุน มีความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อขายทรัพย์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อหาทรัพย์มาขาย ทั้งนี้ จะต้องดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์