skip to Main Content

TREBA Blog

ทำไมต้องสอบบัตรนายหน้า ที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นที่เดียวที่สามารถออกบัตรรับรองการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ สมาคมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน มีปรัชญาที่มุ่งมั่นในการสนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมมาตรฐาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย "การมีบัตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลต่อทั้งนายหน้าเอง, ลูกค้า, และตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม" 1. ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ การมีบัตรนายหน้าอสังหาฯ หมายถึงว่านายหน้าได้รับการฝึกฝนและมีความรู้ที่เป็นเลิศในสาขาอสังหาริมทรัพย์. นายหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมมักจะมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด กระบวนการทางกฎหมาย และทักษะการตลาดที่จำเป็น. 2. ความปลอดภัยและการประพฤติปฏิบัติที่ดี การมีบัตรนายหน้าอสังหาฯ เสมือนเป็นเครือข่ายการประพฤติปฏิบัติที่ดี มีการสอบสวนคุณสมบัติช่วยประพฤติในทางที่ถูกต้องและป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสม เพราะการการอบรมเรื่องจรรยาบรรณการเป็นนายหน้า นอกจากนี้ ลูกค้ามักมีความมั่นใจมากขึ้นในการฝากขายทรัพย์กับนายหน้าที่มีบัตร 3. การปรับปรุงมาตรฐานในวงการ การมีบัตรนายหน้าอสังหาฯ…

Continue Reading